Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
 
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN SISTEME ELECTRONICE ȘI CONTROL INTELIGENT (SECI)
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent (SECI)

  I.             Misiune

Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent face parte integrantă din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, fiind subordonat direct Senatului Universității.

Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor aplicative din domeniul Electronicii aplicate, Informaticii și Matematicii cu orientare spre dezvoltarea ştiinţei, învăţământului, economiei, serviciilor și relațiilor comunitare.

 

II.            Direcții de cercetare

Proiectarea și dezvoltarea sistemelor electronice încorporate;

Cercetări pentru identificarea şi controlul proceselor dinamice;

Dezvoltarea de sisteme adaptive;

Dezvoltarea de aplicații de inteligenţă computațională;

Dezvoltarea de proceduri pentru aprecierea calității mediilor de transmisie a semnalelor  și datelor;

Modelarea matematică a sistemelor electronice și a sistemelor de control;

Dezvoltarea de sisteme pentru monitorizarea parametrilor de mediu;

Monitorizarea, analiza și optimizarea consumurilor energetice în perimetrele industriale;

Integrarea sistemelor de recunoaştere a comportamentului în casele inteligente;

Dezvoltarea de sisteme electronice pentru orașe inteligente;

Dezvoltare de rapid-prototype pentru sistemele electronice din industria auto.

 

 III.          Structura organizatorică

Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent  (SECI) este condus de către un Consiliu director format din 3 persoane, fiind ales pe o perioadă de 4 ani, din cadrul colectivelor Centrului. Centrul de Cercetări este deservit de un personal de cercetare şi de personal auxiliar.

Personalul de cercetare îşi desfăşoară activitatea în colective organizate pe direcții de cercetare și proiecte, conduse de un coordonator de colectiv, respectiv proiect.

Organigrama Centrului este prezentată în anexa 1.

 

IV.          Gestionarea resurselor

 

Resurse umane

Resursa umană este formată din:

 • personal de cercetare: 6 matematicieni, 9 informaticieni, 9 ingineri.
 • personal auxiliar: un laborant şi un ajutor programator, conform anexei 2.

 Resurse materiale

Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent își desfășoară activitatea în spaţiile aferente Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică. Dotările (calculatoare, mobilier, echipament, software) existente în aceste spaţii vor fi disponibile și utilizate în cadrul Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent.

Resurse financiare

Resursele financiare ale centrului provin din:

 • granturi de cercetare
 • contracte de cercetare
 • contracte de proiectare
 • contracte de prestări servicii
 • finanţare din partea Universităţii
 • sponsorizări
 • donaţii

Resursele financiare atrase vor fi gestionate de Consiliul Director al Centrului și vor fi destinate pentru:

 • dezvoltarea bazei materiale de cercetare
 • acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare
 • acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare
 • stimularea materială a personalului centrului
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 • contribuţii la dezvoltarea Universităţii.

 Rezultatele financiare ale Centrului vor constitui obiectul unui raport anual înaintat Senatului. Activitatea Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent se va desfășura pe baza Planului de Cercetare Anual, aprobat de Senat (anexa 3).

  V.           Dispoziţii finale şi tranzitorii

Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent îşi desfășoară activitatea în baza Hotărârii de Senat privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.